Preloader Close
B i e n D o n g   S e a f o o d

Environment

Environment report

 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI 03.2024

 • KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ SẢN XUẤT 03.2024

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 12.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC MẶT 12.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC NGẦM 12.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHÔNG KHÍ KHU VỰC PHÂN XUONG 1, 2 12.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHÔNG KHÍ KHU VỰC BẢO VỆ, VĂN PHÒNG, XƯỞNG SẢN XUẤT 12.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI 09.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN KHÔNG KHÍ 09.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ LẦN 06.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC NGẦM 06.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC MẶT 06.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU 06.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 03.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU 03.2023

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC NGẦM 11.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 11.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC MẶT 11.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU 11.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 09.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU 09.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC NGẦM 06.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 06.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC MẶT 06.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU 06.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ 03.2022

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU 03.2022